• วิสัยทัศน์ Vision

  • 5 ธันวา พ่อของปวงชนชาวไทย

  • อัตลักษณ์สถานศึกษา

ปีพุทธศักราช
รายนามผู้บริหาร
2429 - 2431
ขุนสุนทรลิขิต (กวี)
2431 - 2433
นายพยอม
2433 - 2454
หลวงชำนาญอนุสาสน์ (รอด รักตประจิต)
2454 - 2455
นายอั๋น
2455 - 2455
ขุนธนกิจพิจารณ์ (อิน อุทะเกษตริน ป.ป.)
2455 - 2457
ราชบุรุษกวย ป.ป.
2457
นายชื่น (รักษาการแทนครูใหญ่)
2457 - 2458
รองอำมาตย์ตรี เจิม โลหนันท์ ป.
2458 - 2464
หลวงชาญดรุณวิทย์ รองอำมาตย์ตรี (พริ้ง บนธาตุผลิต ป.ม.)
2464 - 2475
รองอำมาตย์ตรี ขุนกิติเวทย์ (พัฒน์ บุญญภุมม ป.ม.)
2477 - 2480
รองอำมาตย์โท ขุนชำนิขบวนสาสน์ (ถนอม นาควัชระ ป.ม.)
2477 - 2480
รองอำมาตย์โท ขุนชำนิอนุสาสน์ (เส่ง เลาหจินดา ป.ม.)
2480 - 2481
ขุนวิทยาวุฒิ (นวม ชัยรัตน์ ป.ม.)
2481 - 2487
รองอำมาตย์โท ขุนชำนิอนุสาส์น (เส่ง เลาหจินดา ป.ม.)
2487 - 2488
นายพิศาล มั่นเสมอ ป.ม.
2488 - 2490
นายสกล สิงหไพศาล ป.ม. , ธ.บ.
2490 - 2499
นายโกวิท ประทัตสุนทรสาร ป.ม.
2499 - 2511
นายเตื่อม ตุงคนาค ป.ม.
2511 - 2512
นายเลียบ ขุนทองแก้ว ผอ. (รักษาการแทน)
2512 - 2514
นายสิน บุญเกตุ ป.ม. , กศ.บ.
2514 - 2516
นายสุวรรณ วิณวันต์ ป.ม. , กศ.บ.
2516 - 2517
นายชาญชัย งามประหยัด ป.ม. , ค.บ. (รักษาการแทน)
2517 - 2519
นายสุวิต โรจนะชีวะ ป.ม. , ธ.บ.
2519 - 2534
นายผล ใจสว่าง พ.อ. , ค.บ.
2534 - 2536
นายประวิทย์ พฤทธิกุล กศ.บ.
2536 - 2537
นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล ค.ม.
2537 - 2540
นายศิริ สุงคาสิทธิ์ กศ.บ., ค.ม.
2540 - 2543
นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์ กศ.บ., กศ.ม.
2543 - 2546
นายสมชัย เชาว์พาณิช กศ.บ., กศ.ม.
2546 - 2549
นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป กศ.บ.,กศ.ม.
2549 - 2552
นายไพรัช กรบงกชมาศ กศ.บ.,ค.ม.
2552 - 2555
นายสุรพล การบุญ ค.ม.
2555 - ปัจจุบัน
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์

โรงเรียนวัดราชบพิธ  3 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. 10200    โทร 02-622-3341
Webmasster   By  Kanit Chonoksithornkirati